Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia 

 Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim, ktorým je Peter Sádecký – SADESPORT, Malé Lednice č. 89, tel. 0917323903, IČO 46571566, IČ DPH SK1077703286 (ďalej len predávajúcim) a kupujúcim (zákazníkom). Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú týmto obchodným podmienkam. Kupujúci svojou objednávkou, resp. odberom tovaru alebo služieb potvrdzuje svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.sadesport.sk a v prevádzke predávajúceho.

 

 1. Fakturačné, kontaktné údaje predávajúceho a pracovná doba

Fakturačné údaje
Názov spoločnosti:     Peter Sádecký – SADESPORT
Adresa:                     018 16 Malé Lednice č. 89
IČO:                          46571566
DIČ:                          1077703286
IČ DPH:                     SK1077703286
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN: SK8209000000005072467542 vedený v  SLSP.
Kontaktné údaje
Názov spoločnosti:     Peter Sádecký – SADESPORT
Adresa prevádzky:     Peter Sádecký – SADESPORT, ul. Hliníky 633/87, 017 01 Považská Bystrica
Kontakt:                    +421 917 323 903
e-mail:                       sadesport@sadesport.sk
Zodpovedná osoba:     Peter Sádecký
 
Pracovná doba:

           Cez sezónu (1.3. - 30.9.) :
           Po-Pi  8:30 - 19:00
           So      8:00 - 13:00

           Mimo sezóny (1.10. - 29.2.):
           Po-Pi  9:00 - 17:00
           So      8:00 - 12:00

 

Živnostenský list vydaný: Okresným úradom Považská Bystrica, č. živnostenského registra: 330-19727.

 1. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail: tn@soi.sk
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108

 

 1. Objednávanie tovaru

 Objednávka kupujúceho, ktorý v deň vykonania objednávky dovŕšil min. 18-ty rok života, je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Uzatvorením kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke,  kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Objednávku možno vyhotoviť prostredníctvom internetového obchodu, e-mailom alebo telefonicky. V prípade telefonickej objednávky môže predávajúci požadovať jej písomnú formu. Na objednávke je potrebné uviesť názov objednaného tovaru, množstvo, spôsob dopravy, kontaktnú osobu, e-mail, v prípade doručenia kuriérom aj adresu a telefón. Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, treba uviesť aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania alebo sídlo.

 V prípade objednávky cez e-shop www.sadesport.sk je postup nasledovný:

a)        Ak sa rozhodnete zakúpiť nejaký tovar z nášho katalógu, tak vložte tento tovar do nákupného košíka. Ak chcete pridať do košíka ďalšie položky, prejdite do katalógu produktov a postup objednávania opakujte kliknutím na nákupný košík.

b)       Hotovú objednávku potvrďte kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“.

c)        Po obdržaní Vašej objednávky dostanete od nás elektronické potvrdenie objednávky. E-mailom alebo telefonicky Vás informujeme o stave Vašej objednávky a možnom termíne dodania.

d)       Pred samotným odoslaním tovaru Vás opäť informujeme e-mailom alebo telefonicky na Vami uvedené č. telefónu.

e)        Zrušenie, resp. zmena objednávky zo strany zákazníka je možná, pokiaľ ešte tovar nebol expedovaný.

f)         Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. Predávajúci môže kupujúcemu navrhnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

g)        Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a zrušiť objednávku. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote max. do 7 kalendárnych dní na uvedený účet alebo zaslané na adresu kupujúceho.

 

 1. Ceny tovaru

Všetky ceny za tovar a služby, všetky poplatky v našom obchode a tiež v internetovom obchode www.sadesport.sk sú uvádzané vrátane DPH. Predávajúci môže na objednávky poskytnúť rôzne výhody (zľavy, darčeky, doprava zdarma...).

 

 1. Poštovné a balné

účtujeme podľa celkovej sumy objednávky:

a) v rámci Slovenskej republiky

Celková suma

objednávky

Dobierka

Platba vopred

Osobný odber

do 100 €

3,99 €

2,99€

bez poplatku

nad 100 €

1€

bez poplatku

bez poplatku

b) v rámci Českej republiky

Celková suma

objednávky

Dobierka

Platba vopred

Osobný odber

do 20 €

8 €

7 €

bez poplatku

od 20 € do 100 €

3,99 €

2,99 €

bez poplatku

nad 100 €

1€

bez poplatku

bez poplatku

c) Ceny dopravy pre zasielanie do ostatných štátov EU:

   (platba vopred kartou alebo prevodom na účet)

Celková suma

objednávky

AU, HU, PL, DEA

Ostatné štáty EU

do 20 €

Nie je možné

Nie je možné

od 20 € do 100 €

6 €

15 €

od 100 € do 300 €

3 €

10 €

nad 300 €

bez poplatku

5 €

 

 1. Platobné podmienky

Peňažný záväzok za kúpený tovar je splnený pripísaním vypočítanej sumy na účet predávajúceho alebo uhradením do pokladne predávajúceho.

Platba za tovar:

a)         V hotovosti (platobnou kartou) – platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru.

b)         Dobierkou – pri prevzatí zásielky od kuriéra. Faktúra je doručená spolu s tovarom.

c)         Platba vopred prevodom na účet – po obdržaní objednávky Vám bude zaslaná zálohová faktúra alebo potrebné údaje s číslom účtu, variabilný symbol a cena tovaru. Po jej zaplatení a pripísaní sumy na náš účet Vám bude tovar zaslaný kuriérom, príp. odovzdaný v predajni. Faktúra bude zaslaná, príp. odovzdaná spolu s tovarom.


 

 1. Dodacia lehota

a)           Ak je tovar na sklade - je odoslaný do 5 pracovných dní, podľa prevádzkových možností predávajúceho.

b)         Ak nie je tovar na sklade - je odoslaný do 10 pracovných dní, záleží na dostupnosti tovaru. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. 

 

 1. Doprava, osobný odber a kontrola zásielky

a)         Osobný odber: Tovar je možné si vyzdvihnúť osobne v predajni – ul. Hliníky 633/87, Považská Bystrica počas pracovnej doby.

b)         Zásielka: Tovar Vám bude doručený kuriérskou spoločnosťou DHL (DHL Parcel Slovensko, s.r.o) na Vami uvedenú adresu. Paušálny poplatok za túto službu je podľa vyššie uvedenej tabuľky, pričom pri prekročení určenej čiastky objednávky za túto službu neplatíte! Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), prípadne záručný list, ak bol na tovar vystavený.

c)         Kontrola zásielky: Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, mal by túto skutočnosť vyznačiť na prepravnom liste, resp. spísať záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar alebo je zamenený, poškodený, mal by informovať predávajúceho do dvoch pracovných dní od prevzatia dodávky.

d)         Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej spoločnosti, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

e)         Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté pri preprave tovaru, ani za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou spoločnosťou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

f)          Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.

 

 1. Záručné a reklamačné podmienky

a)        Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, prípadne je uvedená v záručnom liste alebo dátumom spotreby.

b)       Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu (ak je na daný tovar vystavený – stačí kópia strany, kde je popis a výrobné číslo), faktúry a dokladu o zaplatení (stačí kópia faktúry alebo dokladu o kúpe). Pokiaľ je možnosť tak prosíme k reklamovanému tovaru napísať aj popis závady.

c)        Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto Obchodných podmienok, ak bol tovar mechanicky poškodený po jeho prevzatí alebo ak bol poškodený živelnou pohromou alebo nevhodnou obsluhou.

d)       Počas záruky predávajúci zabezpečí odstránenie poruchy výrobku. Vyhradzuje si právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným alebo s rovnakými technickými parametrami alebo vymeniť tovar za nový, príp. kupujúcemu bude vrátená kúpna cena. V prípade výmeny začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci, to isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

 1. Vrátenie tovaru

a)        Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu (Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy) za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonom (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.

b)       Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, t.j. nepoškodený, kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, ak boli k tovaru vystavené. Pri vrátení tovaru je nutné predložiť originál dokladu o kúpe a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

c)        Upozornenie: Vrátený tovar nezasielajte na dobierku, nebude vyzdvihnutý!

 

 1. Alternatívne riešenie sporov

V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci ako spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia je napr. v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia. Zoznam subjektov oprávnených k alternatívnemu riešeniu sporov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 1. Ochrana osobných údajov

a)        Internetový obchod www.sadesport.sk má registrovaný Informačný systém osobných údajov E-shop na Úrade na ochranu osobných údajov v SR pod č. 201414062.

b)       Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu (v prípade splátkového predaja aj rodné číslo, číslo účtu a výšku príjmu).

c)        Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru, uzavretie zmluvy o splátkovom predaji.

d)       Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

e)        Kupujúci (dotknutá osoba) vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.sadesport.sk alebo iným vhodným spôsobom. Ak je kupujúcim (dotknutou osobou) osoba mladšia ako 16 rokov, súhlas so spracúvaním jej osobných údajov poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

f)         Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov bude zaobchádzať a nakladať v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

g)        Predávajúci nesmie sprístupniť osobné údaje kupujúcich žiadnej tretej osobe, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (napr. dopravcovi za účelom bezproblémového doručenia zásielky alebo splátkovej spoločnosti).

h)       Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovak Parcel Service, s.r.o.
Sídlo: Senecká Cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 31 329 217
Zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B
IN TIME, s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 31 342 621
Zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 4376/B
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Budča 1039, 962 33 Budča
IČO:
36 624 942
Zapísaná v OR OS Banská Bystrica odd.: s.r.o. vložka č. 9084/S

i)          Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje kupujúceho ako sprostredkovateľ na účely uzatvárania splátkového kalendára v mene nasledujúcich prevádzkovateľov:

CETELEM SLOVENSKO, a.s.
Sídlo: Panenská 7, 812 36 Bratislava
IČO: 35 787 783
Zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel. Sa, Vložka č. 2435/B
Všeobecná úverová banka s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IČO:
31320155
Zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.:341/B
Home Credit Slovakia, a.s.
Sídlo: Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany
IČO: 36 234 176
Zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10130/T

j)         Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov poskytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane na základe jeho súhlasu v rozsahu e-mail a údaje o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. so sídlom Karolinská 5650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

a)        Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

b)       Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, príp. prostredníctvom listových zásielok.

c)        Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákonov a predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona o ochrane osobných údajov a ďalších.

d)       Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

e)        Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Váš SADESPORT

 

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2020

Informácie pre kupujúcich: V prípade zmeny obchodných podmienok sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.